Contact

3400 Sheridan Blvd
Lincoln
NE
68506-6125
402-488-0921

Contact Form

Send an Email
(optional)

Reporting Hotlines

Reporting Child Abuse or Neglect
Nebraska law requires all suspicions of child abuse or neglect to be reported to law enforcement or DHHS (Child Abuse Hotline: 1-800-652-1999).

Reporting Misconduct
Notify the Diocese of Lincoln of any misconduct involving diocesan personnel via the misconduct hotline: 1-844-527-0596 (English and Spanish) or reporting website: lincolndiocese.ethicspoint.com.

Denuncia de abuso o negligencia infantil
La ley de Nebraska requiere que todas las sospechas de abuso o negligencia infantil se informen a las autoridades policiales o al DHHS (Línea directa de abuso infantil: 1-800-652-1999 - indica español).

Reportar Conducta Indebida
Notifique a la Diócesis de Lincoln sobre cualquier conducta indebida relacionada con el personal de la diócesis llamando a la línea directa de conducta indebida: 1-844-527-0596 (inglés y español).

Báo cáo Lạm dụng hoặc Bỏ bê Trẻ em
Luật Nebraska yêu cầu tất cả các nghi ngờ về hành vi ngược đãi hoặc bỏ bê trẻ em được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc DHHS (Đường dây nóng lạm dụng trẻ em: 1-800-652-1999).

Báo cáo hành vi sai trái
Thông báo cho Giáo phận Lincoln về bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến nhân viên giáo phận bằng cách gọi đường dây nóng về hành vi sai trái: 1-844-527-0596.

 
The Diocese of Lincoln | Chancery Office: 3400 Sheridan Blvd, Lincoln NE 68506-6125 | 402-488-0921 | Email Clergy Resources | Bookkeepers

Site by Solutio